Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromtosiaa tosiaa viaindisputabel indisputabel
4466 68af

shako-mako: Uruk - Iraq

Reposted frommr-absentia mr-absentia viagrzej grzej
Wszyscy, wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu, liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamrsciastko mrsciastko
4893 c465 500
Reposted fromnyaako nyaako viaRaichu Raichu
5931 2db6 500
Reposted fromministerium ministerium viaRaichu Raichu
Introwersja to dar. To umiejętność rozpoznania natury drugiego człowieka. Choć czasami nie potrafią tego wytłumaczyć, introwertycy odczuwają, kiedy ich relacja z drugim człowiekiem opiera się na fałszu. Wiedzą, że coś jest nie tak. Potrafią zajrzeć w głąb , prosto w oczy, i dostrzec to, co kryje się za niewidzialną kurtyną. Uwielbiają kontakty szczere, niezakłócone, bez napięcia. Nie znoszą wielkich zbiorowisk, w których wszyscy zakładają weneckie maski i świecą światłem odbitym. Dlatego właśnie często mówi się, że introwertyk woli kameralne spotkania. Owszem, ale nie dlatego, że nie cierpi ludzi. Po prostu łatwiej wtedy o zachowanie autentyczności. Nie potrafię wyobrazić sobie kilkusetosobowego zgromadzenia, w którym każdy jest sobą. (...)
— Włodek Markowicz
Reposted frompaperman paperman viaStonerr Stonerr
4968 efc8
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viakasias3112 kasias3112
3966 4122
Reposted frommigotka migotka viakasias3112 kasias3112
4977 7c02 500
Reposted fromhagis hagis viatost tost
2820 9d9e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaatka atka
1056 6771
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viapl-aneta pl-aneta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl