Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3250 91bc 500
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viaamal amal
8895 8963
Reposted frompesy pesy viaaberinkulas aberinkulas
6792 ccb9
Reposted frombeyooonce beyooonce
4153 630d
Reposted fromnienie nienie viadobi dobi
4812 5e9b 500
Reposted fromcodingmonkey codingmonkey viamessyhead messyhead
5585 8600
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viajooo jooo
0254 9762 500
Reposted frompiglet piglet viaAnanti Ananti
9212 1698 500
8646 57a7
Reposted fromerenyeager erenyeager viaAbbaPater AbbaPater
Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak Tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.
— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromeasycomeeasygo easycomeeasygo viakielka kielka
7656 0fe1
Reposted frommarud marud viaolamiko olamiko

Responsibility

image

Picking a career

image

Thinking about the future

image

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.