Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viakielka kielka
1324 4510
3219 f873 500

human:

I’m crying

Reposted fromxxepdudexx xxepdudexx viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
"Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

J. Żulczyk
Reposted fromextraordinary extraordinary viaamal amal
5951 2888
Reposted fromkruxx kruxx viatost tost
5530 ade3
Reposted frommisza misza viaPinkpills Pinkpills
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viaPinkpills Pinkpills
3326 2f50 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaPinkpills Pinkpills
7223 9071
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viawsukience wsukience
5519 69f3
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viakortufka kortufka
2942 6e8e
Reposted fromalmendra almendra viaSloth Sloth
Ludzie nie zaklepują sobie innych ludzi. Podejmują świadomą decyzję, że będą z nimi. To wymaga wiary. Rysujesz koło na piasku i zgadzasz się w nim stać, i wierzyć w nie.
— Zadie Smith
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viawsukience wsukience
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako vialaj laj
7446 32bc 500
Reposted fromolalaa olalaa viaczoo czoo
1339 b3da 500

Adrian Ghenie

Reposted fromgnicie gnicie viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.